26 příslušníků SNB a PS VB bylo proškoleno 14.4.2023

V rámci školicího dne konaného v Neveklově bylo proškoleno 26 osob, tedy více než polovina našeho “Klubového personálu”. Na školení byly promítnuty dva školící 16 mm filmy Krátkého filmu, které se týkaly především kázně, uniforem a taktice zásahu. Dále pak byli účastníci proškoleni ohledně sestavení, umístění a obsluhy radaru RAMER 3F. Byli také seznámeni s vývojovými řadami radiostanic a alkoholtestrů a seznámili se také s jejich obsluhou. Poslední školicí blok se týkal rozlišení a obsluhy radiodispečerského pultu, kterým naše OO VB Strnadice disponuje v Retroautomuzeu Strnadice. Na závěr převzali všichni účastníci Čestné uznání z rukou náčelníka OO VB.